VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Údaje o prevádzkovateľovi www.slovensketaxi.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je spoločnosť DARDEN s.r.o.,

Komenského 25, 917 01 Trnava,  ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 34998/T, IČO: 47690879 , DIČ: 2024054384,

tel. +421 907 582 436, e-mail: info@slovensketaxi.sk (ďalej len

„predávajúci“).

Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné:

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje

predávajúceho s úmyslom kúpy služby, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva

kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. Cena služby

2.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2 Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH.

 1. Objednávka služby

3.1 Ponúkanú službu môže kupujúci objednávať nasledovne:

 1. a) prostredníctvom nákupného košíka na www.slovensketaxi.sk ,
 2. b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovanej služby na registracia@slovensketaxi.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom

doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje,

že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Na

Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie

ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za službu dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh služby v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania služby bez udania dôvodu.

Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky

alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednanú službu uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným

spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednanú službu.

V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v

prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil

svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci zabezpečeným platobným systémom Stripe

4.2 Platba je možná v mene EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu na email po skontrolovaní úhrady za objednanú službu a po dodaní služby.

4.4 Dodacia lehota za objednanú službu v ponuke predávajúceho je 24 hodín od momentu zmeny stavu objednávky z „Nová objednávka“ na „Spracúva sa“.

O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri

potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

4.5 O vybavení a dodaní objednanej služby bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

 1. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od

vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci obdržal objednanú službu) do 14 dní od dodania služby

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho

v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá

ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne

formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len

„oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý

predávajúci zverejňuje na web-stránke https://slovensketaxi.sk/formular-odstupenia-od-zmluvy/.

5.3 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na

základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5

5.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a

kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo

na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby,

 1. b) poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom

trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy,

 1. Reklamácie

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Reklamáciu služby vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od

dátumu doručenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

6.3 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

6.3.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby dodanej služby odošle mail na reklamacie@slovensketaxi.sk

6.4 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo

ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so

žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie

do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia

svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad

Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná

príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov

vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke

http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia

spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie

svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť

platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri

predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré

predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line.

Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 1. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu

spoločnosti DARDEN s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi

upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na

stránke https://slovensketaxi.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

 1. Záverečné ustanovenia

8.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

8.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

8.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2023.

Mobilná aplikácia TAXI Slovensko na stiahnutie pre android a iOS

Domov
Účet
Registrácia
VOP
Späť