Podmienky používania

Vážený návštevník,

vstupom na internetový portál www.slovensketaxi.sk a mobilnú aplikáciu TAXI Slovensko (ďalej len portál a aplikácia), jeho prehliadaním, používaním, alebo iným nakladaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať a ste nimi viazaní v celom rozsahu. Prevádzkovateľ portálu firma DARDEN, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) je oprávnený tieto podmienky v akomkoľvek rozsahu a v ktoromkoľvek čase zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia.

V prípade ďalšieho používania tejto webovej stránky a aplikácie sa má za to, že s predmetnými podmienkami vyslovujete neodvolateľný súhlas. V opačnom prípade, teda ak nesúhlasíte s uvedenými podmienkami, Vás žiadame o okamžité skončenie prehliadania či iného užívania tejto webovej stránky.

Práva duševného vlastníctva

Všetky materiály, dokumentácia, informácie, obrázky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva na tomto portáli a v aplikácii (ďalej len prvky) požívajú zákonnú ochranu, a to predovšetkým v zmysle autorského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, nesmú byť kopírované, modifikované ani nijako imitované, celkom ani čiastočne. Všetky logá a názvy spoločností publikovaných na portáli sú alebo môžu byť predmetom ochrany v zmysle práv na ochranné známky vlastníkov.

Žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Rovnako je výslovne zakázané, bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa odzrkadľovať akékoľvek materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na inom serveri.

Upozorňujeme Vás, že neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, v akomkoľvek rozsahu a za akýmkoľvek účelom, obsiahnutých na tomto portáli, môže porušiť akékoľvek nároky vyplývajúce zo zákona o autorskom práve, zákona o ochranných známkach, zákona o ochrane súkromia o uverejňovaní a iné právne predpisy na ochranu práv duševného vlastníctva.

Ukončenie portálu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s uvedením dôvodu alebo aj bez uvedenia, výlučne na základe rozhodnutia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v prípade ukončenia portálu nie je v žiadnom smere a za žiadnych okolností, voči vám ani žiadnej tretej strane v žiadnom rozsahu zodpovedný, čo beriete vyslovením súhlasu s týmito podmienkami bez výhrad na vedomie. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia či uváženia a v ktoromkoľvek čase ukončiť váš prístup na webovú stránku a/alebo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek zo svojich služieb, pričom v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť ani voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane. Naviac je prevádzkovateľ oprávnený monitorovať prístup na webovú stránku, s čím vyslovujete neodvolateľný súhlas. Ukončením užívania týchto Podmienok sa zaväzujete okamžite zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

Odkazy na webstránky tretích strán

Dávame Vám na vedomie/upozorňujeme Vás, že portál aj aplikácia môžu obsahovať odkazy na webové stránky, riadené alebo spravované inými stranami ako prevádzkovateľom portálu. Prevádzkovateľ za takýchto okolností nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, rozsah, spôsob, účel či oprávnenie k používaniu takýchto stránok tretích strán. Prevádzkovateľ vám poskytuje tieto odkazy výlučne na informatívne uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie, odobrenie či iné prevzatie zodpovednosti za stránku uvedenej linky prevádzkovateľom. Ako užívateľ takýchto stránok sa zaväzujete pred ich používaním detailne oboznámiť politikou uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných nárok vyplývajúcich zo všeobecne záväznej platnej legislatívy. Je výlučne vo vašej dispozícií, za čo ponesiete zodpovednosť v celom rozsahu, mimo akúkoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa, aby ste vykonali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, či použijete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Akékoľvek materiály na tomto portáli a v aplikácii sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom prevádzkovateľ sa týmto výslovne a bez akéhokoľvek obmedzenia vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky, najmä akékoľvek konkludentné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a neexistenciu porušenia, okrem prípadov v rozsahu, kedy sú takéto vzdania sa práv považované za právne neplatné v intenciách príslušnej legislatívy. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v žiadnom smere a za žiadnych okolností neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených, zverejnených či inak publikovaných na portáli alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tomto portáli alebo ktorá by mohla byť s týmito v priamej či nepriamej asociácií.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade nespokojnosti s naším portálom a aplikáciou, nie ste oprávnený uplatniť žiadne námietky, pripomienky či reklamačné nároky či, pričom jediným vašim nárokom v tomto smere tzv. opravným prostriedkom je možnosť ukončiť jeho používanie. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností a v žiadnom smere nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za žiadne priame či nepriame, trestné, občiansko právne a obchodne právne, mimoriadne, náhodné ani iné následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k uvedeným došlo, či už konaním, nekonaním alebo na základe zmluvy či mimozmluvne, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto portáli alebo v súvislosti s nim, a to za predpokladu, že bol prevádzkovateľ vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody. Nesiete výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nedisponujete žiadnym právom, ktoré by vás oprávňovalo uplatniť si nárok voči prevádzkovateľovi v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte prevádzkovateľa a že si za žiadnych okolností nebudete uplatňovať u prevádzkovateľa žiadne nároky, vychádzajúce či priamo alebo nepriamo súvisiace s používaním tohto portálu.

Upozorňujeme Vás, že účinnosť vyššie uvedených obmedzení je výslovným predpokladom vášho oprávneného používania tohto portálu.

Nárok na náhradu škody – odškodnenie

Prijatie akýchkoľvek pôžitkov, ktoré získate prístupom na tento portál, čo predstavuje váš profit, sa zaväzuje poskytnúť protiplnenie spočívajúce vo vašom súhlase, že odškodníte prevádzkovateľa portálu a nahradíte mu všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä obvyklé a primerané právne a účtovné náklady/trovy, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania portálu, vášho umyselného či nedbanlivého porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Tieto podmienky a ich interpretácia sa bude riadiť a vykladať vo všetkých ohľadoch podľa zákonov platných v Slovenskej Republike V prípade, že sa jedno alebo viacero ustanovení týchto podmienok stane neplatné alebo neaplikovateľné ako celok alebo sčasti, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok. To isté platí aj v prípade, že sa v podmienkach zistí opomenutie. Neplatné alebo neuplatniteľné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať zámerom a účelu sledovaným týmito podmienkami. V prípade opomenutia sa bude vynechaná časť považovať za nahradenú ustanovením, ktoré je v súlade so zámerom a predmetom týchto podmienok. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie zo strany prevádzkovateľa v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nezbavuje prevádzkovateľa práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Tieto podmienky predstavujú úplné dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

Mobilná aplikácia TAXI Slovensko na stiahnutie pre android a iOS

Domov
Účet
Registrácia
VOP
Späť