FORMULÁR

 NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Komu:

DARDEN s.r.o.

Komenského 25, 917 01 Trnava

IČO: 47690879

DIČ: 2024054384

tel.:0907582436, e-mail: info@slovensketaxi.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum ……………………….

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Mobilná aplikácia TAXI Slovensko na stiahnutie pre android a iOS

Domov
Účet
Registrácia
VOP
Späť